VN

Nhà Sạch cam kết ESG qua những con số

MÔI TRƯỜNG

1,000 lít

hoá chất thân thiện với môi trường được sử dụng trong năm
(+100% so với năm 2022)

Dịch vụ Nhà Sạch chúng tôi không những mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng mà còn là một tổ chức có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Cam Kết:

Giảm chất thải nguy hại ra môi trường

Chiến Lược:

Sử dụng thay thế hoá chất làm sạch thân thiện với môi trường (từ năm 2021)

XÃ HỘI

3000

công nhân viên toàn quốc

160 TỶ

hàng năm chi cho nhân sự

Dịch vụ Nhà Sạch chúng tôi không những mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng mà còn là một tổ chức có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Cam Kết:

Tạo nên một môi trường làm việc tích cực, công bằng, hòa nhập. Đồng thời tạo kết quả tích cực trong việc quản lý chuỗi cung ứng bền vững.

Chiến Lược:

  • Phát triển con người
  • Hoạt động gắn kết đội ngũ
  • Tôn trọng nhân quyền & quan hệ lao động
  • Quản lí chuỗi cung ứng bền vững : Phát triển các nhà cung cấp địa phương về sản xuất hoá chất thân thiện với môi trường
  • Tôn trọng sự đa dạng và hoà nhập

QUẢN TRỊ

1 vị trí

trong HĐQT tập trung vào chiến lược ESG

4 chuyên môn

trong cơ cấu HĐQT – Tài chính – Thương mại -Kiểm soát – Vận hành

Dịch vụ Nhà Sạch chúng tôi không những mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng mà còn là một tổ chức có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Cam Kết:

Thực hiện cam kết tuân thủ luật pháp và các cam kết tuân thủ khác với khách hàng trong chiến lược kinh doanh

Chiến Lược:

  • Xây dựng cơ cấu hội đồng quản trị đa dạng về chuyên môn
  • Đẩy mạnh cơ chế báo cáo tuân thủ
  • Có nguồn lực tập trung vào cam kết ESG

NHÀ SẠCH VÀ NHỮNG THÀNH TỰU ESG

Hoạt Động Xã Hội Của Dịch Vụ Nhà Sạch

Hoạt động xã hội của Nhà Sạch được lan tỏa đến khắp nơi trong cộng đồng trong và ngoài nước, các hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng.